बगरा जानकारी

कोड़ाकु भाषा समिति।

मनगल पानडे
नमनाकाला , वारड  No 10,

रिनग रोड, अंबिकपुर  

छत्तीसगढ़

 Pin 497001

Phone No 07774-220474,9424257073

E-mail: info@kodaku.co.in